top of page
tunafish-mayonnaise-1z2t7yFiFfg-unsplash

การแก้ปัญหาของดอกไม้

เกี่ยวกับ ดอกไม้
รากเป็นอวัยวะของพืชชนิดหนึ่ง ดังนั้นหน้าที่ของรากจึงเป็นส่วนใหญ่
1. รองรับสาขา
2. ต้นไม้ถาวร
3. ดูดซับและกักเก็บความชื้นและธาตุอาหารในดินเพื่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของพืช

 
  • การผลิตลดลง
  • ผักและผลไม้คุณภาพต่ำ
  • อายุการเก็บรักษาสั้น
  • การขยายพันธุ์ของศัตรูพืชและโรค
  • ดื้อยา
  • การตรึงสารอาหาร
  • อุปสรรคการปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง
  • การสูญเสียพื้นดิน
  • การทำให้เป็นกรดของดิน
อุตสาหกรรม  01
ปรับปรุงการใช้ปุ๋ยพืช
อุตสาหกรรม  02
ส่งผลต่อสรีรวิทยาของพืชและการเผาผลาญ
อุตสาหกรรม  03
เปลี่ยนการซึมผ่านของไบโอฟิล์ม
อุตสาหกรรม  04
ป้องกันการตรึงฟอสเฟต
อุตสาหกรรม  05
เพิ่มการเผาผลาญทางสรีรวิทยาของพืช
อุตสาหกรรม  06
การพัฒนาที่แข็งแรงของรากที่สองและเส้นขนราก
bottom of page